Obvestila, ukrepi in priporočila zaradi epidemije COVID-19 Preberi več
 
Ključne besede
Cena
Cena: 00

Najem fotoopreme

NAJEM OPREME

Splošni pogoji

1. Najemodajalec izposoja najemniku opremo navedeno v prevzemnem dokumentu / najemna pogodba.

2. Čas izposoje. Čas izposoje se prične na dan prvega poizkusa izročitve pošiljke (če je oprema poslana po pošti) in konča na zadnji dan uporabe. Oprema mora biti vrnjena (osebno ali po pošti) med delovnim časom zadnji dan izposoje.

3. Transport. Najemnik je odgovoren za prevoz do svoje lokacije in za vračilo nazaj najemodajalcu. Najemodajalec ne pošilja ob državnih praznikih in nedeljah. Najemodajalec pošlje najemniku elektronsko pošto, ko je pošiljka poslana. Najemnik prav tako pošlje elektronsko pošto najemodajalcu, ko je pošiljka oddana. Najemodajalec ne more garantirati kdaj bo pošiljka prispela. Najemnik krije stroške transporta.

4. Izposoja. Izposoja opreme mora biti plačana vnaprej v celoti. Poleg cene izposoje se plača tudi kavcija. Kavcija se v primeru da je oprema brezhibna ob vračilu vrne na najemnikov račun ali v gotovini.

5. Odpoved. Odpoved rezervacije je možna preko telefona ali e-maila. Odpoved naročila izposoje 4 in več dni pred morebitno izposojo je brezplačna, v roku 3 dni ali manj pred naročeno uporabo pa se plača nadomestilo enodnevne uporabe za želeno opremo. Ob rezervaciji je treba plačati ceno 1 dnevnega najema, tik pred prevzemom pa še ostali del. Možno je plačilo vsega naenkrat (ob rezervaciji).

6. Uporaba. Najemnik mora ravnati z opremo previdno in ravnati se mora po zakonih, ki veljajo na področju kjer fotografira.

7. Pravice najemnika. Najemodajalec jamči najemniku izposojo opreme določene v tej pogodbi.

8. Lastništvo. Oprema je in bo ostala lastništvo najemodajalca in najemnik ne sme dajati opreme v podnajem tretji osebi.

9. Popravila. Najemodajalec mora oddati opremo v tehnično brezhibnem stanju in delujočo. V primeru kakršnihkoli poškodb opreme mora najemnik takoj obvestiti najemodajalca. V primeru poškodbe najemnik plača stroške popravila in druge nastale stroške v zvezi s popravilom.

10. Izguba, Poškodbe ali nevrnjena oprema. Najemnik s to pogodbo prevzema tveganje in stroške izgube ali poškodb opreme. V primeru poškodbe ali izgube opreme najemnik dovoljuje uporabiti svojo kreditno kartico za kritje popravil poškodovane opreme. Najemodajalec si pridržuje pravico do izbire načina in kraja popravila (serviserja) v okviru razumnih tržnih cen. Najemnik in najemodajalec se strinjata, da vzrok poškodbe opreme, ki ga v zapisniku navede serviser, ki ga izbere najemodajalec, pravno in tudi drugače priznavata najemnik in najemodajalec. V primeru malo verjetnega dogodka, ko najemnik prejme opremo posredno od pogodbenega prevoznika in je ob prejemu videti pošiljka poškodovana, mora najemnik, v roku treh(3) ur po prejemu opreme, takoj obvestiti najemodajalca. Na osnovi najemojemalečevega obvestila o verjetni poškodbi opreme med prevozom, bo najemodajalec poslal opremo v pregled in popravilo pooblaščenemu serviserju. Najemnik in najemodajalec se strinjata in priznavata, pravno in tudi drugače, zapisnik pooblaščenega serviserja. V primeru izgube, tatvine ali nevračila se najemnik strinja in dovoljuje, da najemodajalec kavcijo obdrži in najemnik mu mora doplačati še razliko do maloprodajne cene. V primeru tatvine mora najemnik nezgodo prijaviti policiji in narediti zapisnik. Hkrati o tem takoj obvesti najemodajalca. Izposojena oprema se smatra za "izgubljeno" ali "nevrnjeno", če izposojeno opremo najemnik ne uspe vrniti najemodajalcu v roku sedmih (7) dni po dogovorjenem dnevu vračila. V primeru, da najemnik ne poda nikakršnih utemeljenih razlogov in ne obvesti najemodajalca o podaljšanju najema ter ko ga najemodajalec kontaktira pa se ta ne odzove v smislu vračila opreme, ima najemodajalec pravico prijave na pristojno policijsko upravo. Seveda prej naredi vse kar je v njegovi moči, da bi se oprema vrnila.

11. Izdelki, ki niso na zalogi in naročila več izdelkov hkrati. Takoj ko bo izdelek na voljo, ga bo najemodajalec odpremil. Lahko se zgodi, da izdelek, ki ga je najemnik naročil, ni na zalogi, kar povzroči zamudo pri izpolnitvi najemnikovega naročila. Najemodajalec ne jamči razpoložljivosti izdelkov - opreme. Katerakoli ocena razpoložljivosti izdelkov, ki jo navede najemodajalec, temelji na predpostavki, da vsi uporabniki acssony.si vračajo najeto opremo v dogovorjenem roku in nepoškodovano. Najemodajalec bo obvestil najemnika o naročenem izdelku, ki ni na zalogi oz. je takojšna odprema nemogoča. Najemnik lahko prekliče naročilo kadarkoli pred odpremo naročila. Pri naročilu več izdelkov bo najemodajalec naredil vse, da bi odpremil vse naročene izdelke hkrati. Izdelki, ki ob času odpreme niso razpoložljivi, bodo odpremljeni takoj, ko bodo na razpolago, razen v primeru, ko najemnik obvesti najemodajalca o njegovih drugačnih željah glede te nerazapoložljive opreme. Najemniku bo zaračunana najemnina samo za izdelke v pošiljki ter pripadajoče stroške pošiljanja. Najemnik plača stroške pošiljanja samo v znesku, ki je naveden na računu. Vsota stroškov večkratnega pošiljanja je lahko vključena že pri prvem pošiljanju izdelkov/opreme iz naročila.

12. Vračilo. Ob koncu ali predhodnem končanju najema bo najemnik vrnil opremo/izdelke najemodajalcu vzdrževano, v dobrem in delujočem stanju, s pričakovanimi poškodbami, ki so posledica samo normalne in pravilne uporabe. Najemnik bo najeto opremo/izdelke vrnil na svoje stroške in izdatke na način, ki ga izbere najemodajalec. Normalno obrabo in odrgnine določi najemodajalec znotraj običajnih sprejemljivih meja. Najemnik je odgovoren, da pri povratnem pošiljanju uporabi primerno pakiranje in embalažo predvsem z uporabo embalaže in odpremnega materiala, ki ga je uporabil in priložil najemodajalec ob pošiljanju naročila. Najemnik vrne opremo brezhibno z očiščeno zunanjostjo in notranjostjo. Brezhibnost dokazujejo redni servisi. Če najemnik opreme ne vrne v stanju iz zgornjega navedka, se mu zaračuna čiščenje v višini cene servisa. Vsi posegi notranjost fotoaparata brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo. V primeru okvare med uporabo zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo stroški popravila na račun najemodajalca, izvedba popravila in plačila pa je po dogovoru z najemnikom. Najemodajalčev prevzem opreme od najemnika ne vsebuje takojšnje ugotovitve stanja opreme ob vrnitvi. Najemodajalec si pridržuje pravico do prevzema opreme ter do ugotovitve stanja opreme v razumnem roku. Najemodajalčeve ugotovitve glede stanja opreme so obvezujoče v skladu s točko 11. tega poglavja (Izgubljena, poškodovana ali nevrnjena oprema)

13. Dajatve in pristojbine. Najemnik je odškodninsko odgovoren najemodajalcu za izgubo, poškodbo, stroške in penale, vključno z običajnimi odvetniškimi stroški, ki nastanejo v zvezi s katerim koli zahtevkom iz naslova premoženjske ali nepremoženjske škode povzročene tretjim osebam ali na stvareh, ki bi nastala zaradi delovanja, upravljanja ali prevoza najete opreme v času najema ali medtem ko je oprema v posesti oz. pod nadzorom najemnika.

14. Kršitev pogodbenih obveznosti. Ne glede na prevzem izposojenega blaga oz. ne glede na katero koli drugo dejanje, ki ga opravi najemodajalec, je najemnik v celoti odgovoren za celotno izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. Najemodajalčeve pravice v tej zvezi so kumulativne in se lahko uveljavljajo skupaj ali posamično. Če najemnik ne upošteva ali se ne drži pravil določenih v tej pogodbi, ima najemodajalec pravico izvršiti en ali več sledečih ukrepov: A: izvršiti plačilo celotne pogodbe izposoje brez obveščanja ali dovoljenja najemnika. B: Takoj zaseči opremo brez opozorila ali dovoljenja najemnika. C: Tožiti in povrniti vse stroške in druga plačila vključno z izgubo dobička z obrestmi D: Razdreti pogodbo E: Preganjati z drugimi zakonskimi sredstvi ali pravicami.

15. Stečaj.Predmet te najemne pogodbe ter pravice v zvezi z njo niso podvržene zakonskim določilom v zvezi s stečajem. V primeru uvedbe stečajnega postopka zoper najemnika v skladu s predpisi o stečaju ali v primeru plačilne nesposobnosti najemnika ali v primeru, da najemnik poravnava dolgove do svojih upnikov, oziroma če je za najeto opremo izdan sklep o izvršbi, pa dolgovani znesek ni poravnan v roku desetih (10) dni po prejemu, ali v primeru, da je upnik zoper najemnika uvedel postopek, ki bi vključeval prevzem ali nadzor nad najeto opremo, je najemodajalec upravičen ravnati v skladu z določbami 11. člena te pogodbe obenem se najemna pogodba, glede na odločitev najemodajalca, brez odpovednega roka takoj razveže, najemnik pa takojšnji razvezi pogodbe v teh primerih ne more ugovarjati.

16. Dodatni dokumenti. Na zahtevo najemodajalca je najemnik dolžan preskrbeti in izročiti najemodajalcu tiste listine, ki jih najemodajalec oceni kot potrebne ali zaželene za namene, povezane s hrambo oz. evidenco za zaščito najemodajalčevih interesov v zvezi z opremo.

17. Kršitve avtorskih pravic. Politika acssony.si je spoštovati pravice intelektualne lastnine drugih. Acssony.si ne propagira, pospešuje ali opravičuje kopiranje fotografij ali kakršen koli drugi poseg v avtorske pravice.

18. Tiskovne napake. V primeru, da pride do napačne cene zaradi tiskovne napake ali napake prejete od naših zaposlenih ima najemodajalec pravico zavrniti ali razveljaviti vsa naročila, ki so nastala z napačno ceno. Če je bila kreditna kartica najemnika že obremenjena za naročilo nakupa ali najema in je najemnikovo naročilo razveljavljeno, mora posojitelj takoj vrniti denar na najemnikov račun v znesku, ki je bil plačan.

19. Celotna pogodba. Ta dokument določa Sporazumno pogodbo med udeleženci te zadeve in ne more biti popravljen, zamenjan ali spremenjen razen če se vsi udeleženci strinjajo. Če se ugotovi da je del pogodbe neuresničljiv ne bo vplival na ostanek pogodbe, ki ostane veljavna in uresničljiva.

20. Odstop. Najemnik ne more odstopiti od te pogodbe brez pisne privolitve posojitelja.

21. Acssony.si si pridržuje pravico do razveljavitve naročila iz kateregakoli razloga vključno z napakami v ceniku. V primeru nesoglasja se zapisniško ugotovi predmet spora, najemodajalec začasno zadrži varščino in se lahko sproži spor na okrajnem sodišču v Ljubljani.

Cenik izposoje brez DDV (na voljo je samo spodnja oprema...možna izposoja tudi druge opreme, vendar po predhodnem dogovoru)

SONY fotoaparat ILCE-9: SONY fotoaparat ILCE-7RM3:
Kavcija: 400€ Kavcija: 300€
cena/dan cena/dan
1 dan 90,00 € 1 dan 60,00 €
od 2 - 6 dni 75,00 € od 2 - 6 dni 50,00 €
od 7 - 9 dni 60,00 € od 7 - 9 dni 40,00 €
SONY fotoaparat ILCE-7RM2: SONY fotoaparat ILCE-7M2:
Kavcija: 200€ Kavcija: 120€
cena/dan cena/dan
1 dan 40,00 € 1 dan 25,00 €
od 2 - 6 dni 35,00 € od 2 - 6 dni 20,00 €
od 7 - 9 dni 30,00 € od 7 - 9 dni 15,00 €
SONY objektiv SEL-2470GM F2.8: SONY objektiv SEL-35F14Z F1.4:
Kavcija: 200€  Kavcija: 160€ 
cena/dan cena/dan
1 dan 40,00 € 1 dan 35,00 €
od 2 - 6 dni 35,00 € od 2 - 6 dni 30,00 €
od 7 - 9 dni 30,00 € od 7 - 9 dni 25,00 €
SONY objektiv SEL-2470Z F4: SONY objektiv SEL-70200G F4:
Kavcija: 120€  Kavcija: 140€ 
cena/dan cena/dan
1 dan 25,00 € 1 dan 30,00 €
od 2 - 6 dni 20,00 € od 2 - 6 dni 25,00 €
od 7 - 9 dni 15,00 € od 7 - 9 dni 20,00 €

V tej kategoriji trenutno ni izdelkov.