Pravilnik o zasebnosti

GDPR politika zasebnosti

1. VIZIJA ZASEBNOSTI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V A.C.S., D.O.O., LJUBLJANA, se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe A.C.S., D.O.O., LJUBLJANA. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.  

2. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

A.C.S., D.O.O., LJUBLJANA, Celovška cesta 108, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: ACSSONY) je edina slovenska specialistična trgovina, ki prodaja izključno izdelke svetovnega proizvajalca zabavne elektronike SONY

Našim strankam ponujamo širok spekter blaga in storitev za osebno in poslovno rabo, prosti čas in dom, do katerih lahko stranke dostopajo preko našega maloprodajnega mesta na našem naslovu. Prav tako so naše storitve in blago strankam dostopne preko spleta na naslovu www.AcsSony.si,

V družbi ACSSONY se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. 

3. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) ACSSONY osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb o prodaji potrošnega blaga in izvedbi morebitnih drugih storitev iz prodajne ponudbe AcsSony-a. V primeru plačila storitev preko spletne trgovine ACSSONY zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v spletni trgovini www.acssony.si in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik ACSSONYa prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

b) ACSSONY obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

  • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma in 
  • na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od ACSSONYa, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 

c) ACSSONY na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema ACSSONY), in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega in kreditnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov ACSSONY) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.

d) ACSSONY zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

e) ACSSONY lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah, obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), pridobljene z mobilne naprave uporabnika. ACSSONY obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Pri slednjem ACSSONY ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji.

4. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg ACSSONY (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki ACSSONY-u nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zastopniki ACSSONY-a pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki. Prav tako izjavljamo, da vaši osebni podatki ne bodo preneseni v tretje države (izven EU in EGP)  skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti.  

5. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: A.C.S., D.O.O., LJUBLJANA, Celovška cesta 108, 1000 Ljubljana, ali z zahtevo, poslano na spletnem mestu www.acssony.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: A.C.S., D.O.O., LJUBLJANA, Celovška cesta 108, 1000 Ljubljana, oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu »moj račun«, ki se nahaja na spletni strani. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  

6. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

ACSSONY bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih ACSSONY podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.  

Datum: 10.05.2018